Keresztény párkapcsolat blog

III. rész:

 

Citrus*-e a cifrus**?

(avagy: *savanyú-e minden **cifraság

/vagy az esetlegesen-esetlegesen

cifrának tűnő dolgok/?)

(szintén 18+ !!!)

 

Mottóm: ha új kérdések, vagy azzal kapcsolatos információk jutnak a birtokodba, melyek első ránézésre másabbnak tűnnek, mint az eddigiek, légy inkább bölcs minőségellenőr, aki az Ige szemével lemeózza a dolgokat, s nem mint egy diktátor, aki a vélt igazságai alapján mindenkit azonnal lecsap, mint háziasszony a legyet – amint a Biblia is tanácsolja, hogy...

 

1Thess 5,21

Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!

 

S ha Jézus sem tett másképp, s még az írástudókkal is leállt beszélgetni, nem félresöpörve, mint a megtestesült Igazság, az ő kérdéseiket, mi se tegyünk másképp, hanem válaszoljunk a feltett kérdésekre - de természetesen nem zsigerből, hanem csak kellő utána kutatás után; ugyanis csak így érhető el teljességgel, hogy a kérdések, és az ehhez kapcsolódó kétségek labirintusából a lehető legkevesebb mellékvágány nélkül kijuthassunk a vágyott szabad levegőre, s ne egy újabb labirintusba jussunk át a vélt kijáraton.

 

De visszatérve a címhez, miszerint:

 

Citrus-e a cifrus?”

 

...hisz tény, hogy nem mindenről ír a Biblia, még közvetetten sem - a többlépcsős belemagyarázásokat (vagy inkább mondjuk úgy, hogy időnként/sokszor a félremagyarázásokat) pedig inkább jobb, ha elfeledjük.

 

Aztán ott van még a törvény alatt, vagy a kegyelem alatt valóságnak a kérdése is, miszerint alatta vagyunk-e még bizonyos ószövetségi kötöttségeknek, avagy nem? Pál erről a kérdésről azt írja, hogy...

 

Róma 6,14b

...nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

 

Az Apcsel kiegészítése alapján maximum csak ennyi (lásd lentebb), amikor ott is felvetődött és feltevődött ez a kérdés, hogy akkor most mi legyen (de lássuk a teljes történetet):

 

ApCsel 15,1-31

(röviden) Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem idvezülhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülök menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében. (...) Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és >>> megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. <<< Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nékik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangyéliomnak beszédét, és higyjenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Szellemet, miként nékünk is; És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hiszszük, hogy megtartatunk, miképen azok is. Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, a mint elbeszélék, mennyi jelt és csudát tett az Isten ő általok a pogányok között. Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: (...) Azokáért én azt mondom, hogy >>> >>> >>> nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez; Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől. (...) Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válaszszanak ki magok közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának. Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Siriában és Czilicziában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket! Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk: Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válaszszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, Oly emberekkel, kik életüket tették koczkára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszék a Szent Szellemnek és nékünk, hogy >>> >>> >>> semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben! Azok annakokáért elbocsáttatván, elmenének Antiókhiába; és egybegyűjtvén a sokaságot, átadák a levelet. És mikor elolvasták, örvendezének az intésen.

 

No, de ennek ellenére mégis induljunk ki az alapkérdésből, miszerint mit szabad és mit nem? ...mivel a keresztények egy része váltig állítja, hogy messzemenőkig a kegyelem alatt vagyunk, míg a másik része pedig azt, hogy jó-jó, rendben, de azért bizonyos törvényeket, még a fentebb említett Apcselesen is túl, azért csak-csak be kell, be kellene tartanunk - no, de mielőtt belemennénk ennek a felvetésnek a taglalásába, előtte egy kicsit boncolgassuk az előző Igénket, hogy vajon mit is jelenthet számunkra a nem paráználkodni tiltás:

 

A ne paráználkodj más fordításban úgy jelenik meg, hogy ne törj házasságot - szabad fordításban ez így hangozhatna, hogy ne élj házasságon kívül nemi életet, mellyel már rögtön lefedhető a házasság előtti szexuális kapcsolat is; mást viszont nem ír, hogy mit szabadhatna, vagy mit nem ... persze, ettől függetlenül azért néhány újszövetségi Igével egy-két dolog még lefedhető, de aztán slussz, akárhogyan is kutakodunk.

 

Viszont mi a helyzet az egyéb ószövetségi tiltásokkal, melyek inkább a részletekhez kötődnek? Az a helyzet, hogy sokan ebben a kérdésben a fentebbi páli választ tartják követendőek, ami szerint...

 

Róma 6,14b

...nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

 

Ezen felfogás szerint pedig egy másik páli Igét idézhetnénk - az alábbit:

 

Róma 14,14

Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, a ki tisztátalannak tartja.

 

Hogy csak egy példát említsünk a sok közül, amin, ha utánanézel, folyik a vita a tanítók között, hogy lehet-e, avagy sem ... de itt most nem tisztünk, hogy ebben a vitában állást foglaljunk, sem az alábbinál, sem a továbbiak esetében, hisz ha összességében tekintve az álláspontok ennyire bizonytalanok, akkor ki vagyok én, hogy én dobjam be az aduászt - így az álláspontokat sem részletezzük, hisz azok egy kis internetes keresés után fellelhetőek; s valószínűnek tartom, hogy a legvégén mindenki állást foglal majd valamelyik mellett, vagy akár egyik mellett sem, tekintve akár az alábbi kérdést is:

 

szex menstruáció idején - ugyanis az Ószövetségben, a Törvény alatt az alábbi volt ezzel kapcsolatban az igei megközelítés, hogy...

 

3Mózes 18,19

Asszonyhoz ne közelgess, az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét.

 

No, ennek kapcsán folyik sokak között a vita, illetve bizonytalanok önmagukban, hogy mi is legyen ezzel kapcsolatban:

 

- az egyik azt mondja, hogy "ugyan kegyelem alatt vagyunk, de azért nem minden tekintetben ... még a fenti Apcseles rendelkezésen túl is" - s ennek fényében tiltják, első csoportként, nem csak a közösülést, hanem a teljes szexet is ezen idő alatt;

 

- a másik hasonló csoport viszont csak a közösülést tartja tiltólistán, az intimitás néhány egyéb más formáját viszont nem (pl. a petting egyes részei kézzel és szájjal, a nő részéről teljes egészében a férfi felé, míg a férfi felől a nő irányában csak részleteiben - szájjal természetesen kizárva, kézzel viszont a bugyin keresztül a nő nemi szerve izgatható, miután, még a törvény szerint is, a szemérem felfedése nem valósul meg).

 

- a harmadik csoport viszont azt mondja, hogy "az Apcseles megkötésen túl teljességgel a kegyelem alatt vagyunk", s ennek fényében tehát, szerintük, a menstruációs időszakban is lehet nyugodtan közösülni, mely időszakban sok nő esetében amúgyis megnő a szexuális étvágy, egyedül csak a szájjal való izgatása nem megengedett a női nemi szerven, mivel ezen a vérevés tilalma van, a fenti Apcseles Igéhez kötődően, melyben néhány ószövetségi tiltás az Újszövetségben továbbra is fenn lett tartva.

 

Én az írásaimban a kettes álláspontot képviselem, de nem kárhoztatom a hármas álláspontot képviselőket sem (bár én a magam részéről nem gyakorlom), méghozzá az alábbi Ige tekintetében:

 

Róma 14,22

Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.

 

Pál ezt az Igazságot egy másik helyen úgy fogalmazza meg, hogy...

 

Rm 14,5b

Ki-ki a maga

 

...természetesen igei...

 

értelme felől legyen meggyőződve.

 

Persze, vannak még más kérdések is, melyek foglalkoztatnak egyes párokat, mind világiakat, mind keresztényeket, melyek lehet, hogy elsőre cifrának tűnhetnek, de azért ne csapjuk le azokat csak úgy rögtön, mint általánosságban egy bogarat, mert mi van, ha történetesen az egy katicabogár, akiben gyönyörködni szoktak, akiben gyönyörködni lehet - most megnézünk néhány másik ilyet is:

 

következő példánkban néhány elég érdekesnek tűnő orális játékról lenne szó - az alap-oralitásról viszont nem fogunk most beszélni, azt már oly sokan kitárgyalták, mind jobbról, mind balról, mind tiltva, mind nem-tiltva, vagy valami köztes állapotot kitalálva; ezekről a kérdésekről is, több más mellet, én itt írok:

 

 

Ha az én személyes véleményemet kérdezed, akkor én a nem-tiltást támogatom - csakhogy az orális játékoknak kicsit szélesebb, kicsit tágabb a válfaja, s pontosan ezért tesznek fel oly sokan, világi és keresztény párok is, további kérdéseket, ezen játék alváltozataival kapcsolatban; s az a helyzet, hogy akár gyakorolja magát benne az ember, akár nem, mások miatt akkor is jó, ha azok kapcsán is vannak válaszai az embernek, ha megkérdezik őt... és én is ilyen vagyok, ha kell, mások miatt is kutakodom, főként, hogy a párkapcsolat témájában egy blogot és egy weboldalt is fenntartok, mind a weben hagyományosan, mind a Facebook-on:

 

http://parkapcsolatblog.mlap.hu

 

http://parvalasztas.mlap.hu

 

https://www.facebook.com/groups/648936538588956/

 

https://www.facebook.com/groups/1838171666435956/

 

S hogy mennyire széles, mennyire tág a paletta, lásd - méghozzá egy keresztény szexpozciókat bemutató oldalról; s ha szemléletesen figyeled, szembeötölhet, hogy az oralitás az nem feltétlenül egy férfimánia (a különböző lehetőségek száma legalábbis ezt mutatja):

 

- közel 30 féle férfi csinálja nőnek verzió: https://www.christianfriendlysexpositions.com/category/cunnilingus

- közel 20 féle nő csinálja férfinak verzió: https://www.christianfriendlysexpositions.com/category/fellatio

 

Az első ilyen orális játékhoz, ha nem is kötődik szervesen hozzá, de attól függetlenül meg kell vizsgálnunk egy újabb kérdést, mely az anal-itás területe, mely, ha utánaolvasol, szintén nem csak férfihóbort - no, néhány más mellett, ez egy olyan terület, világi szinten is, keresztény szinten is, amely kap hideget, illetve kap meleget is, így ehhez mérten van, aki tiltja, van, aki nem, vagy ha nem is, akkor is csak  olyan feltétellel, mint amilyen például az óvszer használata aktus során; a lényeg, hogy konkrét tiltó Ige nem létezik vele kapcsolatban, esetleg csak áttételesen valami-valami, hogy mi célt is szolgálhat a fenék ... melyek közül lássunk egyet:

 

Mt 15,17b

...a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?

 

...mellyel kapcsolatban valaki azt mondhatná, hogy ezért a fenekünk a testünk, persze nem számszaki értelemben értve, legutolsó tagja - no, erre válaszul mondhatná pedig az ellentábor, ráadásul az Igéből, azt, hogy...

 

1Kor 12,23

a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;

 

...tisztességtevésen a szerelembe való bevonást értve - értve közösülésileg is, és értve ama kérdés szerint is, amelyet most, ha már sok pár esetében felvetődik, szintén az Ige szerint meg kell válaszolnunk; s ne gondold, hogy a fentiekben hangoztatottak pusztán csak az én fantazmagóriáim, mert nálam alap, hogy mindent szeretek az Ige által megvizsgálni.

 

Így az alábbit is meg fogjuk, mely egyfajta keveréke mind az oral-itásnak, mind az anal-itásnak, és mégsem - de az a helyzet, hogy ahhoz viszont sokan gyakorolják magukat benne, beleértve még keresztény párokat is, hogy ne foglalkozzunk a kérdéssel, hogy ne keressünk válaszokat rá, pusztán csak lesöpörve azokat az asztalról;

 

ez pedig a popó szájjal való izgatása, akár férfi gyakorolja, akár nő - mivel tudvalevő, hogy rengeteg-rengeteg idegvégződéssel rendelkezik, első látszatra feleslegesen; sokaknál tehát felvetődik a kérdés, hogy vajon miért ... s miért ne lehetne a popót is így izgatni, természetesen alapos-alapos tisztálkodás után, ha a mind a női, mind a férfi nemi szerveket igen, szintén alapos megtisztogatása után? Találunk ellene Igét? Hát nem - igaz mellette sem; eligazodni talán néhány kezdő Igénk segíthetne, hogy merjük-e, vagy ne merjük, ha valaki mégis bevállalni szeretné:

 

1. - Róma 14,14

Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, a ki tisztátalannak tartja.

 

2. - Róma 14,22

Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, a ki nem kárhoztatja magát abban, a mit helyesel.

 

3. - Rm 14,5b

Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.

 

No, de cifrázzuk még egy kicsit a témát - mert ugyebár hiába is szenteskednénk látszólag, hogy ugyan már, mi keresztények aztán nem, se ezt, se azt, sőt, igazából véve alig valamit, vagy semmit; de valljuk be őszintén, hogy amikor meg a hálószobánkban vagyunk, ott tombol a keblünkben a vágy, gondolatainkban dörömbölnek a gondolatok ... és még ugye a keresztényeket is érő kísértésekről nem is beszéltünk, mert hát az nekünk is van, ne is tagadjuk, úgy sem fogja elhinni senki, még magunk sem.

 

Még egy kicsit tehát maradjunk a nyali-fali témájánál, konkrétan egy olyan dologban, mely a férfiaknál lehet inkább jobban kérdés, hogy hogyan is áll meg, vagy éppen, nem, az Úr előtt - nők esetében inkább a férfiak miatt lehet kérdés, hogy mindez őket hogyan érinti; gondoljunk itt arra, bár ennek tekintetében nincsenek személyes tapasztalataim, csak inkább információim más párokról, akiknél viszont vissza-visszatérő kérdés, hogy mi a teendő olyan esetben, ha a nő a behatolás végeztével nem tud orgazmust átélni, hanem csak utólagosan, természetesen, nyalakodás formájában (?) ... igaz, annyi bökkenővel, hogy az esemény során nem szoktak óvszert használni, hanem más módon védekeznek.

 

Hogy a nőknek talán ez miért lehet kevésbé zavaróbb, abból fakadhat, hogy egy normál nyalakodás után náluk általában teljesen természetes a párjukkal a nyelves csók, így a saját nemi váladékukkal való, minden viszolygást mellőző találkozás - viszont, ami náluk önmagukkal kapcsolatban szinte fel sem merül, a férfiaknál annál inkább; nem véletlenül, miután a Biblia az ókori férficentrikusság miatt jobban a férfiakra van kiélezve, szexuális tekintetben is, így nem véletlen, hogy a férfiak inkább jobban a falak között érzik magukat, ha az intimitás szóba kerül, míg ellenben a hölgyek, látva a keresztény blogokat is, bátrabban mernek erről a témakörről gondolkodni, mivel ezzel kapcsolatban a férfiak esetében sok esetben a félelemittas tényállás köszön vissza.

 

Csak így közbeszúrva, jónéhány írás keresztény hölgyektől - s ez még csak a magyar vonal, a külföldiekről még nem is beszéltünk:

 

https://joe-rus-igetanulmanyai.webnode.hu/intimitas-2/

 

Szóval mit tegyen egy férfi, ha a feleségének egy kellemes este végén a fent jelzett dologra van szüksége, de a barlangocskája tele van az általa telelövöldözött dologgal? A bátrabbak, tudom, azt hozhatják fel, amit fentebb is olvastunk, hogy mivel a hölgyeket nem zavarja csók közben a saját intim nedvességük megtapasztalása, melyre még igei tiltást sem ismernek, így mit zavarja őket is a sajátjuk - másokban viszont azonnal feljön a következő gondolat, beáll a fék, az emiatti viszolygás és visszautasítás; tehát, miszerint...

 

3Móz 18:22a

Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak:

 

...melyre egyeseknek az lehet a válasza, hogy ez erre a helyzetre is szól, míg mások szerint ide ez csak maximum egy közvetett Ige, a benne jelzett valóságot mesze elkerülve azáltal, hogy ebben az esetben még távolról sem áll fenn a két férfi esete, csak önmagunk, no és a párunk, még pontosabban, egy nő szüksége - nem tartom lehetetlennek, hogy ezzel kapcsolatban is az a három Ige lehet megnyugtatás tekintetében a mérvadó, amit e kisebb témánk előtt közvetlenül olvashattál;

 

s talán még a következő tekintetében is, ami csak annyiban hasonló ezen előzőhöz, hogy ez is egy hölgy kéréséhez fog kapcsolódni ... olyan hölgyekéhez, akik egyáltalán nem önmaguk miatt csinálnak végig egy nagy hamm-hammolást, hanem csak a kedvesük matt, hisz tudva levő, hogy a férfiaknak mennyire, de mennyire nagy kedvence ez.

 

No, és itt érkezik az előzőhöz hasonló nagy bonyodalom, mivel bizony előfordulhat, hogy mivel e dolog nem a hölgy, hanem a férfi kedvence, így egyeseknél ez a dolog kicsit, s tényleg szó szerint, nyögősen nyelős lehet, még ha szeretetből meg is (t-)eszi - ne lepődjünk meg, ha ilyenkor a hölgy kis biztatásra, babusgatásra vágyik, jelen esetben akár egy forró csókra; s meg is érthető a hezitálás, bár talán ez hasonlít a legjobban ahhoz, csak fordított változatban, amikor a hölgy találkozik egy csókban a saját nedveivel ... mely tekintetében megint csak más párok tapasztalatára hivatkozhatunk, hogy ki így, ki úgy, hisz keresztényként az ilyen kérdések mindig nehezek, feltéve, ha egyáltalán fel merik tenni, akár még párok is egymás előtt.

 

Végül még egy O-betűs játékra szeretném felhívni a figyelmeteket, a nő csinálja férfinak megközelítésből, amelyet nője válogatja, ki nyitott rá, ki nem, ki vállalja be a szerelméért, ki nem, de ez sokak számára olyan krízis gerjesztő dolog, hogy nem egy párnak tört már bele a bicskája, s került kenyértörésre a sor, mind a világban, mind különböző egyházi/vallási vonalakon, ahol megpróbálták ennek a kérdésnek a megválaszolását nem a konkrét párokra bízni, hanem felekezeti szinten tiltani ... s nem csak a nő csinálja férfinek-eset, hanem a férfi csinálja nőnek-eset is - egy ilyen jelenik meg az alábbi tényfeltáró könyvben is:

 

Raymond Franz - Lelkiismereti válság: https://www.docdroid.net/zrt5/raymond-franz-lelkiismereti-valsag.pdf

 

De visszatérve a nő csinálja a férfinek-esre, mit tehet ilyen kor egy pár? Váljon el, ha a férfi nem tágít? Nem megoldás. A férfi nézzen pornót? Nem megoldás. Tartson a felesége mellett szeretőt, pusztán csak ezért? Nem megoldás. Megoldás ugyan lehet az, hogy a feleség felajánl valami mást kompenzálásként, valami nagy durranást képviselő dolgot, mondjuk, arcraélvezést a kérdéses szájbaélvezés helyett, de ez nem minden párkapcsolatban működik feltétlenül olyan könnyen, akár az egyik, akár a másik részről, még ha oly ideálisnak tűnik is. Sokaknál, sajnos, ekkor jönnek be a viták, a félrecsúszások, vagy még akár a válás is, míg jobb esetben az ötletelgetés, hogy akkor mit is lehetne helyette, hogy mindenkinek jó legyen.

 

No, ezt a problematikát áthidalandó, így az ezzel kapcsolatos kísértéseket és kilengéseket is elkerülendő, találta ki, mind világi és keresztény párok is ... de mivel egyes kérdések már annyira személyesek, anyira kapcsolatfüggőek, illetve első látszatra annyira cifrának tűnhetnek a többség számra, hogy bizonyos feltett kérdésekre már én is csak személyes beszélgetésben tudnék valamilyen, még az igei keretek közé, s lehet, hogy éppen már csak beférő, tanácsot adni - mert valljuk be őszintén, nem minden pár esetén könnyű egykaptafa válaszokat adni, hisz a dolgok nem minden esetben (jó értelemben vett) fehérek vagy feketék, hanem bizony sok esetben ott vannak párkapcsolatonként annak különböző árnyalatai is; egy bölcs szolgáló ezt pedig meg kell hogy lássa, ha erős kapcsolatokat akar látni maga körül, melyhez az alábbi Igét is jól kell értelmeznünk, miszerint...

 

1Kor 6,12a

Minden szabad nékem, de nem minden használ;

 

Ezt nem minden használ dolgot természetesen az Ige megközelítéséből kell értenünk - vagyis, ami alapból bűn, az természetesen minden kérdezés nélkül bűn, ami viszont csak kulturális, vagy egyéb viszolygás, az pedig emberfüggő dolog, hogy ki így, ki úgy; de a kísértési szintek is emberfüggőek, hisz valakinek még egy pohár sör sem kísértés, illetve bűn, míg valakinek már az illata is kész és vége állapot ... s én a magam részéről úgy gondolom, hogy több intim felvetéssel kapcsolatban is ez a helyzet, főként ha még használ is, melynek megerősítéséül csak emlékezz vissza a tanulmányunk közepén idézett hármas Ige-csokorra, mely sok felekezeti vitát kellene hogy lezárjon, hogy egy házaspárnak mit szabad, s mit nem, az Ige szerint, a hálószobában, mely sok esetben igencsak közösségfüggő, hát igen, még Pál apostol tanács szerint is, az alábbiakban, mely oly sok minden, így az intimitás tekintetében is nagyon-nagy Igazság:

 

Kol. 2,20-23

Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve***), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.

 

***: 1Tim. 4,3b-5

melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal; Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által.

 

 ...de a záró ámen előtt még egy dolog eszembe jutott, az ahhoz kapcsolódó szólás-mondást ugyanis nagyon sokan ismerjük, ami úgy hangzik, hogy "nefürgyélle", amelyet időnként az autókon látunk matricaként ráragasztva - de az a helyzet, hogy ennek a szólásnak a kiinduló forrása az intimitáshoz kötődik ... ugyanis nagyon sok férfi igen érzékeny (jó értelemben, tehát nem kényesen) a női illatokra; természetesen beszélhetünk a különböző parfümök kiváltotta hatásokról is, de itt most a hölgyek saját természetes illatáról beszélünk, mint vágyfokozó eszközről. Az Énekek Éneke nagyon hangsúlyosan beszél a nők illaténak a férfiakra tett hatásairól - s ne gondold, hogy itt mindig csak a különböző kencék keneteinek az illatairól történik említés, hanem, ha figyelmesen olvasol, a nő saját illatairól is beszélnek az alábbi sorok:

 

Énekek 4,10-16, illetve 5,1a

Mely igen szépek a te szerelmeid, én húgom, jegyesem! mely igen jók a te szerelmeid! jobbak a bornál, és a te keneteidnek illatja minden fűszerszámnál! Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja. Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő! A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdusokkal egybe. Nárdus és sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle temjéntermő fákkal, mirha és áloes, minden drága fűszerszámokkal. Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje, melyek folynak a Libánusról. Serkenj fel északi szél, és jőjj el déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú szerszámai, jőjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét. Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel.

 

Majd egy másik helyen így folytatja:

 

Énekek 7,6-8

Mely igen szép vagy és mely kedves, oh szerelem, a gyönyörűségek közt! Ez a te termeted hasonló a pálmafához, és a te emlőid a szőlőgerézdekhez. Azt mondám: felhágok a pálmafára, megfogom annak ágait: és lesznek a te emlőid, mint a szőlőnek gerézdei, és a te orrodnak illatja, mint az almának.

 

Tehát, az előzőeket összefoglalva elmondhatjuk, hogy ne lepődjenek meg a hölgyek, ha egyes férfiak kifejezetten kérik a parfümök elkerülését a szerelmeskedés órájában, vagy kérik, hogy egyes helyeken bizonyos testrészeiket ne mossák meg - mert ugyanis, ami fordított esetben a férfi részéről a nő irányában kellemetlen lehet, addig az az előző esetben nem (példának okáért csak egyet, mondjuk, a hónaljat említsük).

 

Most pedig jöjjön a végszó:

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2019. december 26.