Blog (tartalma jobbra –––>)

feb
17
2020

„Meghalni” a feleség számára,

illetve „félni” a férjet

(az Efézus 5 alapján)

 

 

 

Van néhány gondolat az Efézusi levél 5., a házasság kérdésével foglalkozó részében, amelyet valószínűleg kevesen értenek, hogy hogyan is kell ezt gyakorolni, melyekkel korábban én is sokáig így voltam - ma ezeket a kérdéseket világítjuk meg:

 

25. vers

Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;

 

...illetve...

 

33/b. vers

az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

 

S tényleg igaz...

 

32/a. vers

Felette nagy titok ez:

 

...de szeretnénk most ezt a titkot megismerni, megismertetni, hogy mit is jelenthetnek.

 

Például, hogy mit jelenthet, hogy meghalni a feleség számára ... mert ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy fizikailag - a válasz az „Önmagát adta” szavakban van, mely azt jelenti, hogy önmagamnak meghalni, s neki élni; ehhez Ábrahám életéből fogunk példákat hívni:

 

1. Mózes 16:1-4/a. versek

És Szárai, az Ábrám felesége nem szűle néki; de vala néki egy Égyiptomból való szolgálója, kinek neve Hágár vala. Monda azért Szárai Ábrámnak: Ímé az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szűljek: kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán az által megépülök; és engede Ábrám a Szárai szavának. Vevé tehát Szárai, Ábrám felesége az Égyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, tíz esztendővel azután, hogy Ábrám a Kanaán földén letelepedék, és adá azt Ábrámnak az ő férjének feleségül. És béméne Hágárhoz, és az fogada az ő méhében;

 

S mindez az után történt, hogy Ábrahám ígéretet kapott Istentől, amelyben, mivel nem volt benne szó e fenti verzióról, Isten azt természetesen Sárára értette:

 

1. Mózes 15:1-5. versek

E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges. És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer? És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.

 

Csak az a helyzet, hogy ezt az ígéretet Sára kicsit sajátságosan értette, ha már nem tudott szülni - ő ezért az Ószövetségben bevett gyakorlatot követte, azaz, férje mellé adott egy ágyast, mondván, megoldásul, ha már máshogy nem megy ... és Ábrahám úgymond meghalt önmaga számára, mert az ígéretet biztos hogy Sárán keresztül szerette volna betöltve látni, de hát ugye ekkor még ez is belefért; de tény, hogy...

 

1. Mózes 15:6. vers

És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

 

Tehát, Ábrahám olyat tett meg Sárának, amit nem szeretett volna elsődlegesen, de azért másodlagosan még belefért a szeretet által - azaz, egy újszövetségi Igazságot töltött be, az alábbit:

 

Róma 15:1-3/a. versek

Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett,

 

...Aki nekünk pedig az Efézus 5. szerint a házasságunkban egy példa - de lássunk csak egy másik példát is Ábrahám életéből, amikor is végre megszületett Sárától is a fia:

 

1. Mózes 21:10-14/a. versek

Monda (Sára) Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszék e dolog, az ő fiáért. De monda az Isten Ábrahámnak: Ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga; valamit mond néked Sára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod. Mindazáltal a szolgálóleány fiát is néppé teszem, mivelhogy a te magod ő. Felkele azért Ábrahám jó reggel, és vőn kenyeret és egy tömlő vizet, és adá Hágárnak, és feltevé azt és a gyermeket annak vállára s elbocsátá.

 

Itt is látjuk, hogy Ábrahámnak igen nehéz volt belül meghalni önmagának, illetve Sára számára, de Isten segített neki ebben, s így azért már csak másabb, hogyha mennyei hátszél is van hozzá - magyarul, erőt és békességet fogsz megtapasztalni, amikor éppen ezt a fajta meghalást gyakorlod magadban, illetve mások felé; azaz, végül azt fogod tapasztalni, hogy nem hogy kevesebb, hanem több lettél, s egyáltalán nem szomorú, hanem boldog a másik öröméért ... ami nagyon is krisztusi, hisz az Ő halálából is ezek jöttek ki a feltámadás által, ami nekünk is a végzetünk, ha Krisztushoz hasonlóan cselekszünk, ami ugye az életre kelés:

 

Ézsaiás 53:10-11. versek részlete

(Krisztus) hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, (...) Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik,

 

...mely egy nagy bibliai Igazságon alapul - avagy...

 

Péld. 11:25 vers

a ki mást felüdít, maga is üdül.

 

Hát, röviden ennyi a feleségek felé való meghalással kapcsolatban - a férj-félést már könnyebb magyarázni, ha megértjük az Istenfélelem lényegét ... mely ugye nem a Tőle való rettegésről szól, hanem arról, hogy (értsd jól a félelmet) félek ellene rosszat tenni; talán érthetőbben értve, nem szívesen teszek neki rosszat, mert annyira szívből szeretem Őt. Ugyanezt takarja a helyesen értelmezett férj-félés is, mely nem az attól való rettegést jelenti, hogy jaj, csak ki ne kapjak tőle, mondjuk, ha rosszul sikerült a kaja, stb., hanem azt, hogy nem akarok rosszat tenni ellene, mert annyira nagyon szeretem - s természetesen, mivel ez a jellegükből fakad, nem kényszeríthető ki egymástól, mivel akkor az már nem lenne Isten szerinti feleségért való meghalás, illetve férj-félés; azaz…

 

Róma 12:10 vers

Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.

 

S ez a legjobb tanulmányzárás, illetve a legjobb kezdés, illetve folytatás, netán újrakezdés, egymás felé.

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2020. február 17.
feb
12
2020

A párválasztás buktatói:

„Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.”

(1Kor 15,33b)

 

 

 

(központi Igehely: a teljes 1. Mózes 34, illetve a 35. rész első blokkja)

 

Vágjunk is bele – s már az első Igében választ kapunk, hogy egy (nem csak) fiatal hol ronthatja el:

 

Kiméne pedig Dína, Leának leánya, kit Jákóbnak szűlt vala, hogy meglátogassa annak a földnek leányait.

 

Elsőként is a megfelelő környezet kiválasztása – Jákóbék itt egy számukra idegen környezetben tartózkodtak; mert hát ugye nem mindegy, hogy például egy nyugodt lelkű (nem csak) fiatal kikkel barátkozik. Nagy valószínűséggel 1. nem érezné jól magát a folyamatos éjszakai életet élők között, ha 2. ő nem a bulizós életre van beállva – s ebben a környezetben meg az a rossz, hogy itt milyen sokan a különböző szenvedélybetegségekben (pontosabban: megkötözöttségekben) be vannak állva; ilyen közegben pedig nagyon könnyű bajba sodródni, mint ahogy a történetünkben is Dína járt:

 

És meglátá őt Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála és erőszakot tesz vala rajta.

 

...amit csak részben szépít meg a folytatás – lássuk csak:

 

És ragaszkodék az ő lelke Dínához a Jákób leányához, és megszereté a leányt és szívéhez szól vala a leánynak. Szóla pedig Sekhem Khámornak az ő atyjának, mondván: Vedd nékem feleségűl ezt a leányt.

 

S bár ugyan úgy tűnik, mintha megjött volna az esze, hogy jobbítson a rossz kezdeten, valamennyire legalább orvosolva a kialakult helyzetet, de a kapkodás nem valami nyerő, hisz egy így indult kapcsolat könnyen kártyavár lehet – egy a lényeg, hogy ilyen esetben is próbáljunk, amennyire csak lehet, higgadtak maradni, ne legyünk túlzottan idegesek, próbáljuk az Isten szívével megoldani a dolgokat, a feszültség csak rosszra vinne; Jákób is ezt tette, amikor is veszteg maradt, és Sekem apja is próbálta nyugodt vizekre terelni a dolgot:

 

És meghallá Jákób, hogy megszeplősítette Dínát, az ő leányát, fiai pedig a mezőn valának a barommal, azért veszteg marada Jákób, míg azok megjövének. És kiméne Khámor, Sekhem atyja Jákóbhoz, hogy szóljon vele.

 

Sajnos Jákób fiai máshogy gondolták – s ez egy figyelmeztetés most nekünk, hogy egy elszúrt párválasztásban könnyen bejön, egy egész családba is, a harag légköre, mely a rosszat még rosszabbá teheti, esélyt sem adva a megoldásra:

 

Mikor Jákób fiai megjövének a mezőről és meghallák a dolgot, elkeseredének s nagyon megharaguvának azok az emberek, azért hogy ocsmányságot cselekedett Izráelben, Jákób leányával hálván, a minek nem kellett volna történni.

 

Ahol pedig bejön a harag, nem biztos, hogy segít rajta a fűt-fát való ígérgetés – persze, jobb megpróbálni, hisz mégiscsak jobb a békesség, de sajnos nem könnyű az elcseszett kezdés miatt:

 

És szóla nékik Khámor, mondván: Az én fiam Sekhem, lelkéből szereti a ti leányotokat, kérlek, adjátok azt néki feleségűl. És szerezzetek velünk sógorságot: a ti leányaitokat adjátok nékünk, és a mi leányainkat vegyétek magatoknak,  És lakjatok velünk; a föld előttetek van, lakjátok, s kereskedjetek rajta és bírjátok azt. Sekhem is monda a Dína atyjának és az ő bátyjainak: Hadd találjak kedvet előttetek, és valamit mondotok nékem, megadom. Akármily nagy jegyadományt és ajándékot kivántok, megadom a mint mondjátok nékem, csak adjátok nékem a leányt feleségűl.

 

Az a helyzet, hogy itt már Jákób fiainál a kocka el volt vetve, már nem volt szívükben hely hagyva a visszaút számára – ez pedig legyen tanulság a számunkra, hogyha ezt el karjuk kerülni, fontoljuk meg a címben jelzett Igazságot; az a helyzet, hogy itt Dína rossz döntése bedöntötte a testvéreit is, s szinte egy egész családot megfertőzött a gyűlölet:

 

A Jákób fiai pedig álnokul felelének Sekhemnek és Khámornak az ő atyjának, és szólának, mivelhogy megszeplősítette Dínát az ő húgokat, És mondának nékik: Nem mívelhetjük e dolgot, hogy a mi húgunkat körűlmetélkedetlen férfiúnak adjuk; mert ez nékünk gyalázat volna. Veletek csak úgy egyezünk, ha hasonlókká lesztek hozzánk, hogy minden férfiú körűlmetélkedjék ti köztetek. Így a mi leányainkat néktek adjuk, és a ti leányaitokat magunknak vesszük, veletek lakozunk, és egy néppé leszünk; Hogyha pedig nem hallgattok reánk, hogy körűlmetélkedjetek: felveszszük a mi leányunkat és elmegyünk.

 

Első látszatra ez még jónak is tűnne, ha nem gonosz szívből származott volna a gondolat – mert Isten szíve szerint valóban jó gondolat lenne, Újszövetségiesen értve, a szív körülmetélése Krisztusban; van, aki kész erre, erre a jó megoldásra, valaki sajnos nem ... és Sekem ezt bevállalta volna, és be is vállalta, csak sajnos ez egy csapda is volt a számára, számukra:

 

És tetszék azoknak beszéde Khámornak, és Sekhemnek a Khámor fiának. Nem is halasztá az ifjú a dolog véghezvitelét, mivelhogy igen szereti vala a Jákób leányát; néki pedig atyja házanépe között mindenkinél nagyobb becsűlete vala. Elméne azért Khámor és Sekhem az ő fia az ő városuk kapujába; és szólának az ő városuk férfiaival, mondván: Ezek az emberek békességesek velünk, hadd lakjanak e földön, és kereskedjenek benne, mert ímé e föld elég tágas nékik; az ő leányaikat vegyük magunknak feleségűl, és a mi leányainkat adjuk nékik. De csak úgy egyeznek bele e férfiak, hogy velünk lakjanak és egy néppé legyenek velünk, ha minden férfiú körűlmetélkedik közöttünk, a miképen ők is körűl vannak metélkedve.

 

Egy gáz azért volt a döntésükben, s ez a számítgatás, hogy én mit nyerek ezzel – ami részben persze jó, ha ez a gondolat a Krisztusban megújult szívből származik; viszont, ha a szívünk ó-természetéé, az már baj, nagyon is baj, amint ez esetükben is megtörtént:

 

Nyájaik, jószáguk, és minden barmuk nemde nem miéink lesznek-é? csak egyezzünk meg velök, akkor velünk laknak. És engedének Khámornak, és Sekhemnek az ő fiának mindenek, a kik az ő városa kapuján kijárnak vala, és körűlmetélkedék minden férfiú, a ki az ő városa kapuján kijár vala.

 

Aztán beütött a legnagyobb baj – s ezért is nem jó rosszul kezdeni, mert azzal nem csak magunknak teszünk rosszat, hanem másoknak is:

 

És lőn harmadnapon, mikor ezek a seb fájdalmában valának, a Jákób két fia, Simeon és Lévi, Dínának bátyjai, fegyvert ragadának s bátran a városra ütének és minden férfit megölének. Khámort, és az ő fiát Sekhemet fegyver élére hányák, és elvivék Dínát a Sekhem házából, és kimenének. A Jákób fiai a megölteknek esének és feldúlák a várost, mivelhogy megszeplősítették vala az ő húgokat. Azok juhait, barmait, szamarait, és valami a városban, és a mezőn vala, elvivék. És minden gazdagságukat, minden gyermekeiket és feleségeiket fogva vivék és elrablák, és mindent a mi a házban vala.

 

Nem is csoda, hogy Jákób ennyire kiborult ezen – tanulság, hogy inkább hagyni kellett volna a dolgot rendezését a két öregre:

 

És monda Jákób Simeonnak és Lévinek: Megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek e föld lakosai előtt, a Kananeusok és Perizeusok előtt; én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és eltörölnek engem, mind házam népével egybe.

 

Akármi is történt, nem szabad zsigerből cselekedni, keresni kell Isten bölcsességét, útmutatását a helyzetre – még abban az esetben is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nagyon is igazunk van, amint azt Jákób fiai is hitték:

 

Azok pedig mondának: Hát mint tisztátalan személylyel, úgy kellett-é bánni a mi húgunkkal?

 

Megoldás, méghozzá az egyedüli: tisztítsa meg mindeni a szívét – ezt jelenti a folytatás, ezt jelenti az oltárállítás, s az idegen Istenek elhányása, elásása, mondhatni, az ó-természet elhantolása; no, meg a régi természet, mint szennyes-szellemi ruhának a levetkőzése, és az újénak a felöltözése:

 

Monda pedig az Isten Jákóbnak: Kelj fel, eredj fel Béthelbe és telepedjél le ott; és csinálj ott oltárt amaz Istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád Ézsaú előtt futsz vala. Akkor monda Jákób az ő házanépének, és mind azoknak, kik vele valának: Hányjátok el az idegen isteneket, kik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk fel, és menjünk fel Béthelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, ki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, a melyen jártam. Átadák azért Jákóbnak mind az idegen isteneket, kik nálok valának, és füleikből a függőket, és elásá azokat Jákób a cserfa alatt, mely Sekhem mellett vala.

 

S ezután, bárhogyan is indult az egész, Isten az Ő védelmét ígéri a számunkra, hogy eljussunk a teljes megoldásra, arra, amely nem emberi észből fakad, hanem az Ő szerető szívéből:

 

És elindulának. De Istennek rettentése vala a körűltök való városokon, és nem üldözék a Jákób fiait.

 

Ezért hát, jótanács:

 

1Kor 15,33

Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2020. február 12.
2 hónapja, 3 napja és 7 órája

Az intim törődés fontossága idős(ödő) korban is

feb
01
2020

Az intim törődés fontossága idős(ödő) korban is

 

 

 

A törődés egy párkapcsolatban mindenféle értelemben fontos, de most az a célunk, hogy egy sokak által, már az idős kor előtt elhitt hazugságról rántsuk le a leplet, amely jelen esetünkben az intimitáshoz kötődik ... miután sokan úgy gondolják, hogy 40 felett már nincs semmi, maximum csak, keresztények esetében, az áhitatos élet, és semmi más ... miközben felmérések azt bizonyítják, hogy még az idős korban is, mind a férfiak, mind a nők 3/4-e, 2/3-a igenis igényli az intim együttléteket – az ezzel kapcsolatos hazugságok viszont valószínűsíthetőleg egyrészről a 40 fölött, a férfiaknál oly sok esetben kialakuló merevedési zavarok körüli bonyodalmakra épül rá, mely igencsak kedvét szegheti mind a nőknek, mind a férfiaknak, hogy az intim együttlétekkel próbálkozzanak ... pedig az intimitás, mint tudjuk, vagy sajnos, oly sokan még sem, nem csak az orgazmusból áll, vagy állhat, hanem anélkül a pettingből is – az elő-, illetve az utójátékokat aktívan kedvelő és gyakorló párok ezzel általában jobban tisztában is vannak, így számukra ezek a zavarok talán jobban is áthidalhatóak, hisz tudják, hogy nem feltétlenül az orgazmus a cél, hanem az együttlét, továbbá orgazmust máshogyan is ki lehet váltani, nem csak vaginálisan, hanem a kezekkel, vagy az ajkakkal is; s ma ezekről a dolgokról fogunk beszélni.

 

Az alapigénk nem feltétlenül teljesen idevágó lesz, de egyes mozzanataiban, elemeiben mégis nagy segítség lesz a számunkra – lássuk csak:

 

I. Királyok 1:1-4

Mikor pedig megvénhedt és megöregedett Dávid király, bár leplekkel takargatták be, mégsem bírt felmelegedni. És mondának néki az ő szolgái: Keressenek az én uramnak, a királynak egy szűz leányt, a ki a király körül legyen, és őt ápolja, aludjék karjai között, és melegítse fel az én uramat, a királyt.

 

Ebben az Igében a király fizikális felmelegítése a cél ... és valljuk be őszintén, hogy van benne egy kis trükk, egy kis csel, hisz a királyt bárki más is felmelegíthette volna ... kívülről, de belülről egy új ágyas közelsége mégiscsak vérpezsdítőbb lehetett a számára, még abban az esetben is, hogy ha úgy már nem is élt vele – természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor az idős bácsik és nénik cseréljék le egymást egy fiatalabb macára, illetve egy palira, hanem azt, hogy az intimitás területén ne dőljenek be a fentebb említett hazugságoknak, hanem figyeljenek oda egymás igényeire, még ha nem is mindent úgy tudnak már betölteni, ahogyan mint régen ... ugyanis a vágyak belülről attól még megmaradnak, hogy kívülről változunk, s ezt bizonyítja még az a tény is, hogy a pornó tekintetében a fiatalokon túl a másik nagy veszélyeztetett korcsoport konkrétan az idősek.

 

Tehát Dávidnak...

 

Keresének annakokáért egy szép leányt Izráelnek minden határiban; és találák a Súnem városából való Abiságot, a kit el is hozának a királyhoz. És a leány igen szép volt, és a királyt ápolta és szolgált néki. De...

 

...mint említettük, Dávid esetében itt nem az intimitás, hanem a testének a felmelegítése volt a cél, így...

 

...a király nem ismeré őt.

 

– azaz, nem véletlenül jeleztük, hogy e fent említett Igerész ezért csak részben használható fel jelen Igetanulmányunkhoz, de ettől függetlenül is nagy segítség volt bizonyos dolgok meghatározásához; vagyis, aki eddig is szerette mind az elő-, mind az utójátékot, az ezután sem fog kétségbe esni, hogy hogyan tovább idős(ödő) korban, akik pedig nem éltek vele, azoknak ideje felfedezni a petting szépségeit, illetve megtanulni másmilyen formában is megélni az orgazmust ... főként a férfiaknak, akik számára már nem mindenkinek feltétlenül olyan erős a vaginális izgatás, ezért új utakat kell keresni, de semmiképpen sem új kapcsolatot, mely a hölgyekre is vonatkozik, hogyha baj van, akkor nem a partnerünket cseréljük le, hanem ötletelünk, de nem hagyjuk veszni az intimitásunkat, hisz attól, hogy még az egyik kevésbé kísérthetőbb, attól a másiknak még lehetnek nagyobb harcai, s ezért, ha az Ördög sem alszik, akkor mi se aludjunk, s a párunkat se engedjük bealudni.

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2020. február 1.
jan
04
2020

Tabu-Téka [további rész(let)ekkel]

 

...az alábbi 3 részes Bibliatanulmányban -

 

de még előtte néhány alaptaburól

az az előtti néhány Bibliatanulmányban:

 

Mi okozhatja a feszültségeket? /a házastársi szexualitásról/ (VI./1. rész)

 

Mi okozhatja a feszültségeket? /a házastársi szexualitásról/ (VI./2. rész)

 

Mi okozhatja a feszültségeket? /a házastársi szexualitásról/ (VI./3. rész)

 

Mi okozhatja a feszültségeket? /a házastársi szexualitásról/ (VI./4. rész)

 

Mi okozhatja a feszültségeket? /a házastársi szexualitásról/ (VI./5. rész)

 

Mi okozhatja a feszültségeket? /a házastársi szexualitásról/ (VI./6. rész)

 

...illetve:

 

Néhány intim jellegű kérdés megválaszolása (IV./1. rész)

 

Néhány intim jellegű kérdés megválaszolása (IV./2. rész)

 

Néhány intim jellegű kérdés megválaszolása (IV./3. rész)

 

Néhány intim jellegű kérdés megválaszolása (IV./4. rész)

 

Most pedig térjünk rá a további tabukra:

 

Keresztény párok és a ropogós „keksz”* (I-II-III.)

 

* - azaz: „Tabuk, állj”, és beszéljünk róla!

vagy: „Tabuk, válj”, avagy, ne beszéljünk róla!

 

I. rész:

 

(V-)ágyserkentők -

inkább, mint a pornó-agyserkentők

 

Keresztény párok és a ropogós „keksz” (III./1. rész)

 

II. rész:

 

„Tisztességes minden tekintetben?” (Zsid 13:4a) -

avagy: a házaságyi TABU-téka

 

{erre a részre történt utalás itt:

 

Párkapcsolati tabutémák (18+)

 

„Házaságyi Tabu-Téka” címmel, az oldal alján}

 

Keresztény párok és a ropogós „keksz” (III./2. rész)

 

III. rész:

 

Citrus*-e a cifrus**?

(avagy: *savanyú-e minden **cifraság

/vagy az esetlegesen-esetlegesen

cifrának tűnő dolgok/?)

 

Keresztény párok és a ropogós „keksz” (III./3. rész)

Szerző: Joe Rus | 2020. január 4.
dec
30
2019

Az igazán erős szolgálat földi motorja az erős család

 

 

 

…de most elsősorban nem az ezzel kapcsolatos megszokott Igéből szeretnék szolgálni felétek … s elsősorban szintén most nem a szolgálók, hanem a közösségek tagjai felé, hogy megértették-e a fenti Igazságot – persze, a szolgálók felé is, mert hát ott sem áll mindig minden a helyzet magaslatán, ha a család fontosságáról van szó; mivel legtöbb bibliai minta a szolgálatra kétszemélyes, akár Mózes és Áron, akár Józsué és Káleb, akár Pál és Silás munkásságát, ha nézzük, ezt látjuk (mely listát bővíthetnénk nyugodtan, de most nem tesszük, hely hiányában pedig nem is idézzük, ezért ezeket lásd a Bibliádban, max. csak egyet idézve alább).

 

Az újszövetségi minta az pedig pláne kétszemélyes, ezért ha lehet, ne egyedül told a szekeret, mivel az embereknek csak egy bizonyos százaléka képes egyedül rettentő nagy terheket hosszú távon elhordozni – ezt maga az Ige mondja, így ne értsd félre az alábbi Igét a terhelhetőség szempontjából, mely azt mondja, hogy…

 

Fil 4:13-14

Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

 

…mert mit is mond a folytatásban? Azt, hogy…

 

Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek.

 

Magyarul, a terhelhetőségben kell a partnerség, nem egyszemélyre van szabva, még az Úrban sem, s ez egy salamoni Igazság, nem az én vesszőparipám – íme:

 

Préd 4:9-12

Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, a ki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.

 

Látod, míg egyik oldalról emel a te társad, addig a másik oldalról maga az Úr … aki bizony nem a harmadik kötél, hanem a legerősebb első – de egy a lényeg, ketten emelnek; s lásd, ez az újszövetségi, sőt, egyben jézusi alapminta is, a szolgálatban:

 

Mrk 6:7a

Majd magához szólítá a tizenkettőt, és kezdé őket kiküldeni kettőnként,

 

Lk 10:1

Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az ő orczája előtt, minden városba és helyre, a hová ő menendő vala.

 

…az erős szolgálathoz, több más mellett természetesen, ez kell – viszont ezzel együtt ne gondold, hogy a férfi-férfi, vagy a női-női páros az legfőbb uniformizált szolgálati forma. De miért is? Azért, mert az Igazságért folytatott küzdelem mezején, vagy ringjében ő maximum csak a szellemi, esetleg még a lelki támaszod lehet, de ahol már testben is püfölnek, még ha nem is mindig szó szerint, hanem átvitt értelemben, ott társad már csak a házastársad lehet – mivel vannak kísértések, amik ugyan rövidtávon imával és böjttel is kezelhetőek, de hosszú távon már csak a kedvesünk karjaiban … s ebben teljesen mindegy, hogy te nélkülözöd-e őt, vagy ő téged, mivel mindketten ki vagytok téve az Ördög csáításának, ki erősebben, ki gyengébben, de teljes immunitás nincs; s amint a felmérések bizonyítják, még időskorban sem, miszerint az időseknek csak a 25-33%-a veszíti el az érdeklődését az intimitás irányában, melyben is ebben a legfőbb ok nem feltétlenül az időskor, hanem egyebek (magyarul, a társunk, a mi állapotunktól is függetlenül, lehet nagyon éhes). Mindezt összefoglalva, figyelj oda e tekintetben a másikra, melyet egy igencsak szolgálatcentrikus szolgáló tanácsol, ráadásul, aki cölibátusban élt, de ennek ellenére még sem egyedül szolgált, hanem párban, aki fontosnak tartja a házaspárok együtt való szolgálatát, de nem csak a „szolgálat” ténye, hanem az „együtt” ténye miatt is:

 

1Kor 9:5

Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?

 

…melynek cölibátus nélkül bizony egyik oka a kísérthetőség, mely hosszútávon csak házastárssal védhető ki – lentebb is látható, hogy még az Úrnak való szolgálat sem lehet kifogás arra nézve, hogy ama téren miért nem vigyázok sem magamra, sem a házastársamra; magyarul, a házastársad nem azt várja tőled, sőt, még az Ige sem, hogy a szolgálat miatt napokra, hetekre, hónapokra, évekre lelépj, s csak egy imát mond el érte nap mint nap, de ne vedd őt a kezeid közé … ugyanis:

 

1Kor 7:5

Ne foszszátok meg egymást,

 

…és most nagyon figyelj a következő szavakra:

 

hanemha egyenlő akaratból

 

…sőt, sőt, sőt: csak egy…

 

bizonyos ideig,

 

...s hogy ki meddig bírja cérnával, az pedig személy-, illetve párfüggő – magyarul, ne magadból indulj ki ennek eldöntésében, ha van egy párod is; no, de folytassuk a megkezdett Igénket:

 

hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg nem kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

 

Jó, tudom, hogy buszon, vonaton nem lehet mindent, de a másik kezét fogni, simogatni, puszilgatni azt igen – vagy hosszabb missziókkor a szállodákban bármi mást is; itt viszont a szervezők figyeljenek, hogy az egész nap ne csak szolgálati alkalmakból álljanak, hanem az emberi feltőltődés idejeiból is, mivel még nem vagyunk olyanok, mint az angyalok.

 

A közösségek felé pedig az az üzenet, főleg, ha a szolgálóknak világi munkahelyük is van, hogy ne terheljék túl őket, mert nem csak a közösség tagjainak van családjuk, hanem a szolgálóknak is – azaz, egy kiégett szolgáló sohasem építő, főként ha időközben mondjuk széthull a családja, majd az ő élete is, melyre már volt példa; sem időben ne terheljük túl őket, sem anyagilag … akár telefonon, akár Messengeren, akár a valóságban órákig rajtuk függve, mivel nem csak nekünk, hanem nekik is lehetnek bármilyen kísértéseik, amelyeket csak nyugodt környezetben tudnak kezelni.

 

Sokat segíthet például, mégha ő is tesz bele mondjuk a személyes anyagi forrásaiból a szolgálatba, hogy annak tekintetében támogatjuk őt, hogy ne kelljen otthon hagynia a társát anyagi okok miatt, hanem támasza lehet neki a szolgálatban, illetve előtte és utána, míg menetközben megoszthatják a munka terhét, melynek végén pedig hazafelé feltőltődhetnek, s nem már egy alvó feleségre, vagy férjre nyit otthon ajtót az ember – feltéve, hogy otthon van, s nem borult ki a bili, mondjuk alkoholba, és egyebekbe, vagy akár házasságtörésbe is, mivel sem a szolgáló, sem az általa vezetett közösség nem értette meg a fentebb leírtakat; értéket teremteni hosszú távra ugyanis csak kölcsönös értékeléssel lehet … ha nem hagyjuk, hogy az Ördög szabadon lője a társunkat, vagy a szolgálattevőink családját, melyben a fenti Igék szerint is nem elég csak az imapajzs, mivel te magadnak is a te teljes valódban egy pajzzsá kell válnod a házastársad előtt.

 

 

Ámen és ámen!

Szerző: Joe Rus | 2019. december 30.